Category: Báo cáo quản trị

 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

  Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023” như link đính kèm sau đây: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu...

  Read more
 • Hội đồng quản trị

  Chủ tịch Hội đồng quản trị : NGUYỄN TRỌNG QUÝ Quốc tịch : Việt Nam Năm sinh : 1977 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư khoan khai thác dầu khí, Cử nhân kinh tế       Ủy viên Hội đồng quản trị : HỒ SĨ THUẬN Quốc...

  Read more
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

  Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 “ như link đính kèm sau đây: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 Trân trọng kính...

  Read more
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2022

  Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2022” như link đính kèm sau đây: Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2022 Trân trọng...

  Read more
 • Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Báo cáo tình hình quản trị năm 2021” như sau: Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 Trân trọng kính báo, PVTrans Oil

  Read more
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021“ như link đính kèm sau đây: BÁO CÁO Trân trọng kính báo, PVTrans Oil

  Read more
 • PVTrans Oil Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020” như link đính kèm sau đây: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 Trân trọng kính báo,...

  Read more
 • THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020” như link đính kèm sau đây: THƯ MỜI VÀ GIẤY ỦY QUYỀN Trân trọng kính báo,...

  Read more
 • Báo cáo Tình hình Quản Trị Công ty năm 2019

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Báo cáo Tình hình Quản Trị Công ty năm 2019” như link đính kèm sau đây: Báo cáo Tình hình Quản Trị Công ty năm 2019 Trân trọng kính báo, PVTrans Oil

  Read more