Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

  • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

    ng ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông "Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023​" như link đính kèm sau đây:

    Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics