Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

  • Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Báo cáo tình hình quản trị năm 2021” như sau:

    Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil