Category: Báo cáo thường niên

 • Hội đồng quản trị

  Chủ tịch Hội đồng quản trị : NGUYỄN TRỌNG QUÝ Quốc tịch : Việt Nam Năm sinh : 1977 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư khoan khai thác dầu khí, Cử nhân kinh tế       Ủy viên Hội đồng quản trị : HỒ SĨ THUẬN Quốc...

  Read more
 • PDV – Báo cáo thường niên năm 2022

  Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Báo cáo thường niên năm 2022“ như link đính kèm sau đây: Báo cáo thường niên năm 2022 Trân trọng kính báo, PVT Logistics

  Read more
 • Báo cáo thường niên năm 2021

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Báo cáo thường niên năm 2021” như sau: Báo cáo thường niên năm 2021 Trân trọng kính báo, PVTrans Oil

  Read more
 • Báo cáo thường niên năm 2020

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Báo cáo thường niên năm 2020” như link đính kèm sau đây: Báo cáo thường niên năm 2020 Trân trọng kính báo, PVTrans Oil

  Read more
 • THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020” như link đính kèm sau đây: THƯ MỜI VÀ GIẤY ỦY QUYỀN Trân trọng kính báo,...

  Read more
 • Báo cáo thường niên năm 2019

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Báo cáo thường niên năm 2019” như link đính kèm sau đây: Báo cáo thường niên năm 2019 Trân trọng kính báo, PVTrans Oil

  Read more