Hội đồng quản trị

 • Hội đồng quản trị

   Chủ tịch HĐQT Công ty : LÊ TRÚC LÂM
  Quốc tịch : Việt Nam
  Năm sinh : 1981
  Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản Trị Dự Án – Cử Nhân Kinh Tế
  Thành viên Hội đồng quản trị,
  Giám đốc công ty
  : HỒ SĨ THUẬN
  Quốc tịch : Việt Nam
  Năm sinh : 1978
  Trình độ chuyên môn : Cử nhân QTKD Quốc tế, Thạc sĩ QTKD
         
  Thành viên Hội đồng quản trị : NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG
  Quốc tịch : Việt Nam
  Năm sinh : 1962
  Trình độ chuyên môn : Cử nhân Toán
         
  Thành viên Hội đồng quản trị độc lập : HOÀNG MINH TUÂN
  Quốc tịch : Việt Nam
  Năm sinh : 1980
  Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
         
  Thành viên Hội đồng quản trị : ĐOÀN ĐÌNH HIẾU
  Quốc tịch : Việt Nam
  Năm sinh : 1967
  Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế