PVTrans Oil Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

  • PVTrans Oil Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020” như link đính kèm sau đây:

    Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil