Thông báo về việc Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029