Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm TV HĐQT và TV BKS Công ty

  • Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm TV HĐQT và TV BKS Công ty

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông "Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm TV HĐQT và TV BKS Công ty" như link đính kèm sau đây:

    Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm TV HĐQT và TV BKS Công ty

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics