Thông báo thu hồi giấy chứng nhận cũ, cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần và đăng ký, lưu ký Cổ phiếu, thay đổi thông tin cổ đông tại Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam