Thông báo hoãn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019

  • Thông báo hoãn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông Thông báo tạm hoãn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 20/03/2019 như link đính kèm sau đây:

    THÔNG BÁO HOÃN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 2019

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil