Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty CPVT Dầu Phương Đông Việt (MCK: PDV)