Thông báo tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và tài liệu họp

  • Thông báo tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và tài liệu họp

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2019 và Tài liệu dự thảo họp như link đính kèm sau đây: