Điều lệ công ty

  • Điều lệ công ty

    Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin trân trọng Thông báo ban hành ĐIỀU LỆ Công ty PVTrans Oil ký ngày 28/04/2021  như đính kèm:

    ĐIỀU LỆ CÔNG TY

    Trân trọng kính báo,

    PVTrans Oil