Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019

  • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt như link đính kèm sau đây:

    THÔNG BÁO

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil