Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua kết quả chào bán trong đợt chào bán cho Cổ đông hiện hữu

  • Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua kết quả chào bán trong đợt chào bán cho Cổ đông hiện hữu

    ng ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông "Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-PĐV-HĐQT ngày 16/01/2019 v/v Thông qua kết quả chào bán trong đợt chào bán cho Cổ đông hiện hữu" như link đính kèm sau đây:

    Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-PĐV-HĐQT ngày 16/01/2019

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil