Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

  • Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020” như link đính kèm sau đây:

    THÔNG BÁO

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil