Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

 • Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

  Ngày 24/08/2023, Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 269/GCN-UBCK ngày 23/08/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt công bố thông tin liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau:

  • Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 269/GCN-UBCK ngày 23/08/2023
  • Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng;
  • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu;
  • Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.

  HỒ SƠ ĐÍNH KÈM

  Trân trọng kính báo,
  PVT Logistics