Quyết định số 03/QĐ-SGDHN ngáy 04/01/2024 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội v/v Chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch Cổ phiếu