Công bố thông tin chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu PDV

  • Công bố thông tin chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu PDV

    ng ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông "Công bố thông tin chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu PDV" như link đính kèm sau đây:

    Công bố thông tin chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu PDV

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics