Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 22/12/2023 về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng