Quyết định giao nhiệm vụ cho ông Lê Trúc Lâm – Thành viên HĐQT độc lập tạm thời phụ trách HĐQT Công ty