Thông báo miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Trọng Quý