Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 22/12/2023 về việc Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán