Quyết Định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt