Quyết Định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt