Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán

  • Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán” như link đính kèm sau đây:

    NGHỊ QUYẾT SỐ 33/NQ-HĐQT

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics