PV Trans Oil xin trân trọng công bố thông tin Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty PV Trans Oil ngày 13/07/2021

  • PV Trans Oil xin trân trọng công bố thông tin Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty PV Trans Oil ngày 13/07/2021

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “PV Trans Oil xin trân trọng công bố thông tin Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty PV Trans Oil ngày 13/07/2021 ” như link đính kèm sau đây:

    HỢP ĐỒNG

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil