Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả Cổ tức bằng Cổ phiếu năm 2020

  • Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả Cổ tức bằng Cổ phiếu năm 2020

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả Cổ tức bằng Cổ phiếu năm 2020” như link đính kèm sau đây:

    THÔNG BÁO

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil