Nghị quyết Hội đồng số 59/NQ-HĐQT ngày 16/07/2021 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

  • Nghị quyết Hội đồng số 59/NQ-HĐQT ngày 16/07/2021 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Nghị quyết Hội đồng số 59/NQ-HĐQT ngày 16/07/2021 thông qua kết quả  phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020” như link đính kèm sau đây:

    NGHỊ QUYẾT

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil