Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 12/10/2023 về việc Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu dôi dư của phương án phát hành 11.977.345 cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty năm 2023

  • Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 12/10/2023 về việc Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu dôi dư của phương án phát hành 11.977.345 cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty năm 2023

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 12/10/2023 về việc Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu dôi dư của phương án phát hành 11.977.345 cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty năm 2023” như link đính kèm sau đây:

    Nghị quyết của HĐQT

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics