Báo cáo Kết quả đợt phát hành Cổ phiếu để trả Cổ tức năm 2020

  • Báo cáo Kết quả đợt phát hành Cổ phiếu để trả Cổ tức năm 2020

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Báo cáo Kết quả đợt phát hành Cổ phiếu để trả Cổ tức năm 2020” như link đính kèm sau đây:

    BÁO CÁO

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil