Nghị quyết số 86/PĐV-HĐQT v/v thông qua việc sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

  • Nghị quyết số 86/PĐV-HĐQT v/v thông qua việc sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông "Nghị quyết số 86/PĐV-HĐQT của Hội đồng Quản trị thông qua việc sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 85/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2017" như link đính kèm sau đây:

    Nghị quyết số 86/PĐV-HĐQT của Hội đồng Quản trị

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil