Nghị quyết HĐQT thông qua việc sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng VĐL theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 85/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2017

  • Nghị quyết HĐQT thông qua việc sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng VĐL theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 85/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2017

    ng ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông "Nghị quyết HĐQT số 86/PĐV-HĐQT ngày 22/12/2017 v/v Thông qua việc sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 85/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2017" như link đính kèm sau đây:

    Nghị quyết HĐQT số 86/PĐV-HĐQT ngày 22/12/2017

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil