CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

  • CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông "Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017" như link đính kèm sau đây:

    BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2017

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil