Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua phương án xử lý Cổ phiếu lẻ, Cổ phiếu bán không hết trong đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu

  • Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua phương án xử lý Cổ phiếu lẻ, Cổ phiếu bán không hết trong đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu

    ng ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông "Nghị quyết HĐQT số 116/PĐV-HĐQT ngày 27/12/2018 v/v Thông qua phương án xử lý Cổ phiếu lẻ, Cổ phiếu bán không hết trong đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu" như link đính kèm sau đây:

    Nghị quyết HĐQT số 116/PĐV-HĐQT ngày 27/12/2018

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil