Ban chấp hành Đoàn Thanh Niên

 • Ban chấp hành Đoàn Thanh Niên

  – Bà Tăng Kim Thụy Vi – Bí thư Đoàn thanh niên.
  – Bà Trần Thị Thanh Huyền – Phó Bí thư Đoàn thanh niên.

  – Bà Phạm Thị Tâm – Ủy viên Đoàn thanh niên.
  – Bà Lê Thùy Trang – Ủy viên Đoàn thanh niên.
  – Ông Nguyễn Đại Hùng Phi – Ủy viên Đoàn thanh niên.