Nghị quyết số 04/NQ-PĐV-HĐQT của Hội đồng Quản trị v/v thông qua Danh sách Nhà đầu tư đăng ký mua Cổ phiếu còn dư (bao gốm số Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn), số Cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc thực hiện quyền không hết phát hành đợt 1 trong đợt phát hành 2018

  • Nghị quyết số 04/NQ-PĐV-HĐQT của Hội đồng Quản trị v/v thông qua Danh sách Nhà đầu tư đăng ký mua Cổ phiếu còn dư (bao gốm số Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn), số Cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc thực hiện quyền không hết phát hành đợt 1 trong đợt phát hành 2018

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông "Nghị quyết số 04/NQ-PĐV-HĐQT của Hội đồng Quản trị v/v thông qua Danh sách Nhà đầu tư đăng ký mua Cổ phiếu còn dư (bao gốm số Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn), số Cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc thực hiện quyền không hết phát hành đợt 1 trong đợt phát hành 2018" như link đính kèm sau đây:

    Nghị quyết Nghị quyết số 04/NQ-PĐV-HĐQT của Hội đồng Quản trị

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil