Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua Cổ phiếu còn dư (bao gồm số Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn), số Cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc thực hiện quyền không hết phát hành đợt 1 trong đợt phát hành năm 2018

  • Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua Cổ phiếu còn dư (bao gồm số Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn), số Cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc thực hiện quyền không hết phát hành đợt 1 trong đợt phát hành năm 2018

    ng ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông "Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-PĐV-HĐQT ngày 11/01/2019 v/v Thông qua Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua Cổ phiếu còn dư (bao gồm số Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn), số Cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc thực hiện quyền không hết phát hành đợt 1 trong đợt phát hành năm 2018" như link đính kèm sau đây:

    Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-PĐV-HĐQT ngày 11/01/2019

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil