Chào bán thành công 2.900.000 cổ phiếu ra công chúng

  • Chào bán thành công 2.900.000 cổ phiếu ra công chúng

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Chào bán thành công 2.900.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt theo công văn số : 6452/UBCK-QLCB về việc Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 24/10/2019” như link đính kèm sau đây:

    CÔNG VĂN

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil


1 comment