Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

  • Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM kể từ ngày 31/10/2019 cho Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt “ như link đính kèm sau đây:

    CÔNG VĂN

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil