Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2017

  • Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2017

    ng ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông "Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017" như link đính kèm sau đây:

    BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2017

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil