Nghị quyết HĐQT thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán