Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

  • Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2019 và Tài liệu họp như link đính kèm sau đây: