Điều lệ công ty ngày 20/11/2019

  • Điều lệ công ty ngày 20/11/2019

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Điều lệ công ty ngày 20/11/2019” như link đính kèm sau đây:

    ĐIỀU LỆ CÔNG TY

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil