Giải trình biến động tăng/giảm lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính bán niên 2020

  • Giải trình biến động tăng/giảm lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính bán niên 2020

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Giải trình biến động tăng/giảm lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính bán niên 2020” như link đính kèm sau đây:

    Công văn giải trình

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil