Ông Trần Duy Tân thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị PVTrans Oil và bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Anh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị PVTrans Oil

  • Ông Trần Duy Tân thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị PVTrans Oil và bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Anh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị PVTrans Oil

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Ông Trần Duy Tân thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị PVTrans Oil và bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Anh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị PVTrans Oil” như link đính kèm sau đây:

    CÔNG VĂN MIỄN NHIỆM & BỔ NHIỆM

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil