Giải trình biến động tăng/giảm lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2020

  • Giải trình biến động tăng/giảm lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2020

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Giải trình biến động tăng/giảm lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2020” như sau:

    Giải trình biến động tăng/giảm lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2020

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil