Đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Thị Huyền Trang chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty PVTrans Oil

  • Đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Thị Huyền Trang chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty PVTrans Oil

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Ngày 16/03/2022, Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Thị Huyền Trang chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty PVTrans Oil. Việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Huyền Trang sẽ có hiệu lực khi có quyết định của Đại hội đồng Cổ đông Công ty” như sau:

    Đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Thị Huyền Trang chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty PVTrans Oil

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil