Đơn xin từ nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động của Ông Ngô Mạnh Hà chức danh Phó giám đốc Công ty PVTrans Oil

  • Đơn xin từ nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động của Ông Ngô Mạnh Hà chức danh Phó giám đốc Công ty PVTrans Oil

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Ngày 15/03/2022, Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động của Ông Ngô Mạnh Hà chức danh Phó giám đốc Công ty PVTrans Oil. Việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc của Ông Ngô Mạnh Hà sẽ có hiệu lực khi có quyết định của Hội đồng quản trị Công ty” như sau:

    Đơn xin từ nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động của Ông Ngô Mạnh Hà

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil