Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

  • Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán” như sau:

    Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil